fbpx

Avís Legal i Condicions d’Ús

muving » Avís Legal i Condicions d’Ús

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

IDENTITAT DEL RESPONSABLE
El lloc web https://www.muving.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) és titularitat de SOCIAL MUVING, S.L., amb CIF B72318629, sòcia única de la mercantil SHARING MUVING S.L.O. (d’ara endavant “MUVING”), a qui cedeix l’ús i administració del lloc, amb domicili social en El Puerto de Santa María, Carretera de Fuentebravía, 17 1º 1 (11500 Cadis) i CIF B72327000.
MUVING li dona la benvinguda i li convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (d’ara endavant, les “Condicions Generals”), que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb l’establert en la normativa espanyola d’aplicació. Atès que MUVING podria modificar en el futur aquestes Condicions Generals, li recomanem que les visiti periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.
Amb l’ànim que l’ús del Lloc Web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, MUVING informa a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals serà rebuda i solucionada contactant amb MUVING a través de la nostra web de suport help.muving.com.
L’Usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats oferts per aquest Lloc Web, de conformitat amb la Llei, amb el contingut d’aquestes Condicions Generals i d’acord amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
OBJECTE
MUVING subministra el contingut i els serveis que estan disponibles en el Lloc Web, amb subjecció a les presents Condicions Generals, així com a la Política de Privadesa.
L’accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’“Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals disponibles en el Lloc Web, reservant-se MUVING el dret de modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals vigents en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest Lloc Web, per la qual cosa, si no està d’acord amb qualsevol dels extrems aquí disposats, haurà d’abstenir-se d’utilitzar-lo.
A més, l’Usuari queda advertit que, en ocasions, es podran establir Condicions Particulars per a la utilització en el Lloc Web de continguts i/o serveis específics. L’ús d’aquests continguts o serveis n’implicarà l’acceptació de les Condicions Particulars especificades.
ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB
El registre a MUVING significa que l’Usuari accepta proporcionar informació veraç, actualitzada, precisa i completa sobre ell mateix, com es demana en el formulari d’inscripció, i es compromet a mantenir aquesta informació actualitzada si canvia.  L’Usuari es compromet a defensar i a mantenir indemne MUVING de qualsevol reclamació, pèrdua, sanció o multa que resulti de l’incompliment de les obligacions descrites en aquest apartat. Qualsevol informació facilitada per l’Usuari durant el procés de registre, incloent entre d’altres, la informació d’identificació personal, serà utilitzada per MUVING de conformitat amb la Política de Privadesa i Cookies.
Per a l’ús del Lloc Web, l’Usuari haurà d’emprar el codi d’Usuari i la contrasenya que triï en el moment del seu registre com a Usuari. L’Usuari es compromet a no revelar la informació del seu compte ni les seves claus a tercers. L’Usuari és l’únic responsable de mantenir la confidencialitat i seguretat del seu compte, així com de totes les activitats que s’esdevinguin a través del seu compte, i accepta notificar immediatament a MUVING sobre qualsevol fallada de seguretat en el seu compte. MUVING no es farà responsable de cap pèrdua derivada de l’ús no autoritzat del seu compte.
SERVEIS
MUVING ofereix a l’Usuari la possibilitat de:
Conèixer l’empresa i la seva filosofia de treball;
 Registrar-se al Lloc Web per fer-ne ús dels serveis;
iii.  Llogar motos elèctriques per un període de temps determinat (pagament per ús)  d’acord amb la localització de l’Usuari i la disponibilitat dels vehicles;
Conèixer tots els requisits i documentació necessària per a l’ús dels vehicles;
Conèixer-ne les condicions a través de les “CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ”;
Accedir a la zona de Preguntes Freqüents (FAQS) del Lloc Web;
vii. Contactar amb el personal d’atenció al client per a la resolució de qualsevol  tipus d’incidència o consulta relacionada amb els serveis prestats;
viii. Accedir als nostres perfils socials corporatius;
Realitzar consultes a través del correu electrònic o telèfon.
POLÍTICA DE PRIVADESA I COOKIES
En compliment amb el que és disposat a la LOPD, MUVING informa a l’Usuari del Lloc Web de l’existència de fitxers automatitzats i no automatitzats de dades de caràcter personal inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota la seva responsabilitat, amb la finalitat del manteniment, gestió i control de les dades dels seus Usuaris recollides a través del Lloc Web.
Per saber-ne més pot accedir a la nostra Política de Privadesa.
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web, especialment dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que siguin susceptibles d’utilització industrial i/o comercial, estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual. Totes les marques, noms comercials o signes distintius, i també els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit al pàgina, són propietat exclusiva de MUVING, qui té el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició ni comunicar públicament de qualsevol altra forma, transformar o modificar els esmentats continguts, tot mantenint indemne MUVING de qualsevol reclamació que se’n derivi d’aquestes obligacions.
En cap cas, l’accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals no confereixen a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per MUVING o pel tercer titular dels drets afectats.
Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Lloc Web, així com el propi lloc en el seu conjunt, en qualitat d’obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de Propietat Intel·lectual. MUVING és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, els menús, botons de navegació, codi HTML, textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas, en disposa de la corresponent llicència d’ús. El contingut disposat en el Lloc Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada entitat.
A més, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular-ne el “copyright” i els dispositius tècnics de protecció, així com qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas MUVING l’exercici dels mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.
OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB
L’Usuari accepta que no pot usar el Lloc Web infringint l’establert en els presents Termes i Condicions d’Ús. L’Usuari és responsable de l’ús que faci del Lloc Web. A més, l’Usuari ha de complir amb qualssevol altres obligacions establertes en la legislació aplicable.
L’Usuari, a més, haurà de: (i) proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calgui per accedir al Lloc Web i fer ús dels serveis disponibles a través del mateix Lloc; i (ii) facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts al Lloc Web, a més de mantenir-los actualitzats de manera que responguin, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a MUVING per la informació que li hagi facilitat.
L’Usuari, a més, haurà d’abstenir-se de:
Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir-ne les condicions exigides.
Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.
Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys en els sistemes físics o lògics de MUVING o de tercers.
Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de MUVING i d’altres Usuaris. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, així com transformar o modificar-ne els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de MUVING o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui inserir-se en els continguts.
Obtenir o intentar obtenir els continguts emprant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en els llocs web on es trobin els continguts o, en general, dels emprats habitualment a Internet per tal de no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i/o dels continguts.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
De qualsevol forma, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.
Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
Es trobi protegit per la legislació en matèria de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a MUVING, sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
Constitueixi qualsevol tipus de publicitat no consentida.
Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.
LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
MUVING s’encarregarà de garantir, excepte en causes de força major, el correcte funcionament del Lloc Web, evitant molèsties tècniques, treballs de manteniment en horari comercial i qualsevol altra actuació que pugui limitar-ne i/o parcialment interrompre’n les possibilitats d’ús per part dels Usuaris.
MUVING no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a les pàgines enllaçades en aquest Lloc Web, i que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. MUVING no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes a través d’aquests llocs enllaçats.
MUVING podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del seu Lloc Web o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen és contrari a les presents Condicions Generals. MUVING no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres causes, de:
Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de MUVING;
Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres;
iii. Abús indegut o inadequat del Lloc Web;
Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.
MUVING exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Lloc Web. A més, MUVING queda exonerat de qualsevol responsabilitat per continguts i informacions que puguin rebre’s com a conseqüència d’un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis.
INDEMNITAT DE MUVING
L’Usuari defensarà, indemnitzarà i mantindrà MUVING indemne davant qualsevol dany i perjudici que es derivi de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu ús del Lloc Web. Així mateix, l’Usuari s’obliga a indemnitzar MUVING davant qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per part seva de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades amb la finalitat de recollir o extreure dades, o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.
L’accés als serveis o continguts proporcionats a través del Lloc Web es realitzarà sota la plena responsabilitat dels Usuaris. En cas que es tracti de menors d’edat o incapaços, la responsabilitat serà a càrrec dels seus pares, representants o tutors legals, els quals els hauran d’acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació per les pàgines web.
Si de manera negligent o dolosa, l’Usuari incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que se’n poguessin derivar per a MUVING.
CANVI DE CONTROL
En el cas que MUVING sigui adquirida o es fusioni amb un tercer, MUVING es reserva el dret de cedir la seva posició contractual així com totes les dades personals recollides dels Usuaris com a part de la fusió, adquisició, venda o qualsevol altre canvi de control.
El tercer haurà de complir amb els requisits establerts per MUVING en els seus Termes i Condicions d’Ús i Contractació i en la seva Política de Privadesa i Cookies.
ÚS INTERNACIONAL I IDIOMA
L’ús del Lloc Web per part dels Usuaris en un país diferent a Espanya es farà sota la responsabilitat d’aquests. Únicament l’Usuari és el responsable de complir les lleis dels països des dels quals accedeixi al Lloc Web.
El present Avís Legal i les Condicions d’Ús estan redactats en català, traduïts de l’espanyol. Si tradueix aquests textos a un altre idioma mitjançant un traductor en línia, l’Usuari declara conèixer i acceptar que sempre prevaldrà la versió en espanyol en el cas que poguessin existir contradiccions entre les diferents versions i que aquestes condicions estan subjectes a la legislació espanyola.
MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
Ens reservem el dret de modificar, en qualsevol moment i a la nostra exclusiva discreció, els termes del present Avís Legal i Condicions d’Ús. Quan això succeeixi s’inclourà un avís en el Lloc Web que indiqui i informi als Usuaris que s’han realitzat modificacions, i se n’informarà adequadament a l’Usuari.
NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal i Condicions d’Ús fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals a tota la resta, considerant-se aquesta disposició com a no inclosa en la seva part o en la seva totalitat.
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre MUVING i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Madrid capital, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur. MUVING perseguirà l’incompliment de les presents Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda del Lloc Web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i li assisteixin en dret.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Per contactar amb nosaltres visiti la nostra web de suport:
help.muving.com
Adreça: Ctra. Fuentebravía 17-1-1 Edf. Hindustan. 11500 El Puerto de Santa María (Cadis) -Espanya