fbpx

Condicions Generals de Contractació

muving » Condicions Generals de Contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Li preguem que llegeixi detingudament les presents Condicions Generals abans de la seva acceptació. Per a qualsevol qüestió sobre el Servei ofert per MUVING té a la seva disposició a la nostra plataforma online la secció de “Preguntes més Freqüents” (FAQS) i el xat en què els nostres operadors l’atendran personalment.
La societat Sharing Muving, S.L.O., domiciliada a la Ctra. Fuentebravía 17-1-1 Edif. Hindustan, 11500 El Puerto de Santa María, Cadis, amb de N.I.F. B72327000 degudament inscrita en el Registre Mercantil de Cadis, al Llibre 2228, Full CA-51095, Foli 222  (“MUVING”) disposa d’una plataforma digital a través de la qual ofereix un servei de mobilitat urbana pràctica i sostenible, consistent en la posada a la disposició de vehicles elèctrics sense conductor (ciclomotors i motocicletes) per a la seva utilització, sota demanda i subjecta a disponibilitat dels mateixos, per múltiples usuaris de forma individualitzada i particular, els quals pagaran pel temps d’ús dels vehicles (“motosharing”).
 1. Definicions
“Aplicació”: és l’aplicació per a dispositius electrònics mòbils que permet l’accés a la plataforma online de MUVING, a través de la qual es pot realitzar el registre com a Client, i també gestionar la reserva, l’inici i la finalització de l’ús dels Vehicles.
“Client” o “Clients”: són les persones físiques que, reunint els requisits establerts en les Condicions Generals i en la legislació vigent per a l’ús i conducció dels Vehicles, s’hagin registrat degudament com a tals i hagin acceptat les Condicions Generals de Contractació, les Condicions Particulars Locals, les Condicions d’Ús i la Política de Privadesa.
“Condicions Generals” o “Condicions Generals de Contractació”: són els termes i condicions generals de contractació aplicables al Servei ofert per MUVING a Espanya.
“Condicions d’Ús”: són l’avís legal i les condicions d’ús del Lloc Web i de l’Aplicació de MUVING.
“Condicions Particulars Locals”: són els termes i condicions que s’apliquen de forma específica en cada localitat en què MUVING ofereix el Servei a Espanya.
“Operador Local”: és l’operador designat per MUVING per a la prestació i facturació del Servei en una localitat o zona geogràfica determinades. L’Operador Local podrà ser una societat filial o participada per MUVING o un tercer amb qui MUVING mantingui una relació comercial a tals efectes. Cada Operador Local estarà degudament identificat en el Lloc Web, en l’Aplicació i en les Condicions Particulars Locals aplicables en la localitat en què cada Operador Local presti el Servei. El Client serà informat de qualsevol canvi en la identitat de l’Operador Local.
“Permís de Conduir”: és el títol en vigor i vàlid que permet conduir els Vehicles. Es consideren permisos de conduir vàlids a Espanya: (a) els expedits a Espanya de conformitat amb la legislació espanyola en vigor; (b) els expedits pels Estats membres de la Unió Europea conformement a la normativa comunitària; (c) els expedits per altres Estats que anessin reconeguts com a vàlids a l’efecte de permetre la conducció a Espanya segons la normativa espanyola; i (d) el permís internacional vàlid juntament amb el permís nacional vàlid del país que correspongués i que fos exigit a l’efecte de permetre la conducció a Espanya segons la normativa espanyola.
“Política de Privadesa”: són els termes i condicions que regeixen, de conformitat amb la legislació aplicable, l’obtenció, el tractament i l’ús de la informació personal del Client per part de MUVING.
“Servei”: és el servei de motosharing prestat per MUVING, directament o a través dels Operadors Locals, consistent en la posada a la disposició dels Vehicles sense conductor per a la seva utilització, sota demanda i subjecta a disponibilitat dels mateixos, per múltiples usuaris de forma individualitzada i particular, conformement a les Condicions Generals de Contractació, a les Condicions Particulars Locals i a la Política de Privadesa.
“Lloc Web”: és la pàgina d’internet www.muving.com, que permet l’accés a la plataforma online de MUVING, a través de la qual es pot realitzar el registre com a Client i gestionar la reserva i l’inici i la finalització de l’ús dels Vehicles.
“Termes i Condicions del Servei”: són les Condicions Generals, les Condicions Particulars Locals, la Política de Privadesa i les Condicions d’Ús.
“Vehicle” o “Vehicles”: són els ciclomotors (categoria L1) i motocicletes (categoria L3) elèctriques, la posada dels quals a disposició sense conductor constitueix l’objecte del Servei de MUVING.
“Zona de Terminació”: és l’àrea d’una localitat identificada en el Lloc Web i en l’Aplicació, dins de la qual es permet al Client la terminació de l’ús del Vehicle
 1. Objecte
2.1. Les Condicions Generals (juntament amb els restants Termes i Condicions del Servei) recullen els termes i condicions que regeixen la relació entre el Client i MUVING, i també la prestació i utilització del Servei. L’acceptació per part del Client dels Termes i Condicions del Servei suposa que aquest, de forma explícita i inequívoca, en dona el seu consentiment i manifesta la seva voluntat de contractar el Servei que s’hi especifica.
2.2.  Els Termes i Condicions del Servei constitueixen el contracte complet entre MUVING i el Client respecte del seu registre com a tal i de la seva utilització del Servei i els Vehicles. Els Termes i Condicions del Servei constitueixen, a més, un contracte de caràcter personal, per la qual cosa el Client que en sigui titular haurà de ser, en tot moment, l’usuari exclusiu del Servei i el conductor únic dels Vehicles utilitzats sota aquest contracte.
2.3. La prestació i facturació del Servei en cada localitat o zona geogràfica podrà dur-se a terme per MUVING, bé directament o bé a través d’un Operador Local. L’acceptació dels Termes i Condicions del Servei suposa que el Client consenteix de forma inequívoca que MUVING podrà cedir, totalment o parcial, a un Operador Local la seva posició contractual sota els Termes i Condicions del Servei amb la finalitat de prestar i facturar el Servei al Client en una localitat o zona geogràfica determinada, mitjançant la cessió, subrogació, subcontractació, llicència, revenda o qualsevol altra figura admesa en dret.
 1. Registre i activació del Servei
3.1 Per utilitzar els Vehicles, el sol·licitant haurà d’inscriure’s prèviament al Servei i completar el seu registre com a Client a través de la plataforma online de MUVING disponible en el Lloc Web o en l’Aplicació. Podran registrar-s’hi les persones físiques amb una edat igual o superior a 18 anys i que siguin titulars i disposin d’un d’un Permís de Conduir, en vigor i vàlid a Espanya.
3.2 Per registrar-s’hi com a Client, l’usuari haurà d’introduir tota la informació requerida en el formulari electrònic de registre disponible al Lloc Web i/o en l’Aplicació, la qual haurà de ser correcta, veraç i completa, i acceptar expressament els Termes i Condicions del Servei, a més de pagar el preu de registre previst en l’apartat 5.1.a) d’aquestes Condicions Generals i en les Condicions Particulars Locals.
3.3 El registre i l’acceptació dels Termes i Condicions del Servei suposa la declaració del Client que compleix amb totes les circumstàncies personals anteriorment descrites, si bé aquest haurà d’acreditar-les mitjançant la presentació d’una còpia del Permís de Conduir en vigor i vàlid a Espanya.
3.4 MUVING es reserva la facultat de comprovar la informació proporcionada pel Client i que l’entitat bancària de MUVING no hagi rebutjat la targeta de crèdit o dèbit registrada pel Client. Com a mesura de seguretat, per verificar la validesa de la targeta de crèdit aportada i comprovar que no és objecte de denúncia de robatori o pèrdua, MUVING hi realitzarà un càrrec de verificació temporal per valor de 1€. Una vegada comprovada la veracitat de la targeta la retenció serà abonada immediatament, no suposant cost real per al client. De la mateixa manera, MUVING es reserva la facultat de denegar el registre si l’entitat de la targeta de crèdit o dèbit hagués rebutjat aquest càrrec o si tingués dubtes fundats sobre la seva veracitat, o que el titular no compleix els requisits dels Termes i Condicions del Serveis. Així mateix, MUVING podrà cancel·lar el registre de qualsevol Client que incomplís els Termes i Condicions del Servei, o si tingués la fundada sospita d’aquest incompliment, de frau o de suplantació d’identitat, o si aquest mantingués qualsevol deute o conflicte pendent de resolució amb MUVING.
3.5 El registre es considerarà completat quan el Client rebi confirmació per part de MUVING (per correu electrònic, SMS o WhatsApp). Una vegada completat el registre el Client podrà utilitzar els Vehicles que es trobin disponibles i rebrà els Termes i Condicions del Servei acceptats en suport electrònic.
3.6 En el cas que, una vegada completat el procés de registre i activació del Servei, el Permís de Conduir hagués caducat o hagués estat anul·lat, suspès, retirat, perdut o sostret, o de qualsevol forma hagi deixat de ser titular o de disposar del Permís de Conduir, el Client no podrà utilitzar el Servei durant el període de temps que duri qualsevol d’aquestes circumstàncies i haurà de comunicar a MUVING qualsevol d’aquestes circumstàncies, qui podrà desactivar el Servei i bloquejar el registre d’aquest Client a partir d’aquest moment. En cas contrari, el Client serà responsable únic de tots els danys i perjudicis que pugui causar a MUVING i a qualsevol tercer. En el moment en què la circumstància en situació irregular hagi estat esmenada pel Client, aquest podrà tornar a presentar el Permís de Conduir a MUVING i completar novament el procés de registre i activació del Servei.
3.7 Durant el procés de registre es generaran per al Client unes dades d’accés al seu compte personal (nom d’usuari i contrasenya), a través de les quals podrà accedir online al Servei i a la informació continguda en el compte, que podrà modificar en qualsevol moment, a excepció de l’adreça de correu electrònic i la foto del Permís de Conduir.
3.8 Per modificar, rectificar o cancel·lar qualsevol de les dades personals facilitades a MUVING haurà de seguir el procediment per exercir els seus drets ARCO, segons el que es disposa en la Política de Privadesa. No obstant això, el Client accepta que la cancel·lació de la informació relativa al seu Permís de Conduir (i no la mera actualització o rectificació) suposarà la baixa automàtica en el Servei.
3.9 Les dades d’accés personals (nom d’usuari i contrasenya) seran estrictament confidencials, personals i intransferibles. Queda expressament prohibit al Client cedir o comunicar aquestes dades a tercers. En cas de fer-ho, el Client serà l’únic responsable dels danys que puguin ocasionar-se per la pèrdua o cessió d’aquesta informació als Vehicles i a tercers. En el cas que el Client pateixi la pèrdua o robatori del seu dispositiu electrònic o mòbil amb què opera el Servei, o sospita de l’ús del seu compte de Client per part d’un tercer, haurà de comunicar-ho immediatament al Servei d’Atenció al Client de MUVING per realitzar-ne el bloqueig.
3.10 Serà considerada com a infracció i incompliment greu, i causarà Baixa, la utilització de documents físics que no pertanyin al Client en el moment de la inscripció al Servei.
3.11 Excepte autorització expressa per part de Muving, un client no podrà tenir més d’un compte personal en el servei.
 1. Reserva/ús del Servei/Vehicles
4.1 Previ a la utilització d’un Vehicle, el Client podrà localitzar-lo i reservar-lo mitjançant l’Aplicació. El Vehicle reservat romandrà bloquejat durant un període màxim de deu (10) minuts, durant el qual el Client haurà d’arribar fins al vehicle i engegar-lo per iniciar el trajecte desitjat. El temps de reserva serà gratuït.
4.2 La reserva expirarà en cas que no hagi desbloquejat el Vehicle dins del temps de reserva. De la mateixa manera, el Client podrà cancel·lar online una reserva si decidís no utilitzar el Vehicle. En cas de sol·licituds o cancel·lacions successives de reserves sense arribar a usar la moto, Muving podrà aplicar al Client les penalitzacions previstes en les Condicions Particulars Locals aplicables.
4.3 En la utilització i conducció dels Vehicles, el Client haurà de:
 1. conèixer i complir amb les disposicions legals estatals i locals en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial vigents en el lloc i en el moment d’utilització del Servei i complir amb les obligacions derivades del seu incompliment;
 2. llegir atentament i complir amb els Termes i Condicions del Servei;
 3. llegir atentament i complir amb les instruccions d’ús dels Vehicles, disponibles en el Lloc Web, en l’Aplicació i en la documentació del Vehicle;
 4. utilitzar els Vehicles exclusivament per al seu desplaçament particular i finalitzar aquesta utilització dins de la Zona de Terminació;
 5. utilitzar acurada i diligentment els Vehicles, el seu equipament, les seves eines, els seus accessoris i la seva documentació, i deixar-los en el mateix estat en què els va rebre. Abans d’iniciar-ne l’ús, el Client haurà de comprovar l’estat del Vehicle, el seu equipament, les seves eines, els seus accessoris i la seva documentació i si detectés qualsevol defecte o anomalia haurà de comunicar-ho a MUVING a través de l’Aplicació;
 6. abans de la seva reserva i ús, comprovar l’autonomia del Vehicle i assegurar-se que en té prou com per realitzar i finalitzar el trajecte desitjat en els llocs habilitats a aquest efecte (MUVING podrà penalitzar al Client en cas que el vehicle es quedi sense bateria); i
 7. detenir el vehicle i comunicar aquestes circumstàncies al més aviat possible al Servei d’Atenció al Client de MUVING, si durant l’ús del Vehicle s’il·luminés en el quadre d’instruments qualsevol dels testimonis que en detectessin una anomalia de funcionament o si se’n percebessin signes externs indicadors d’avaria o mal funcionament.
4.4 En la utilització i conducció dels Vehicles, queda expressament prohibit:
 1. conduir el vehicle sense ser client de MUVING;
 2. realitzar múltiples (més de dues) reserves d’un o més vehicles sense arribar a iniciar-ne el lloguer;
 3. alterar, reproduir, clonar o en qualsevol cas fer ús inadequat o fraudulent de l’aplicació “Muving”;
 4. permetre l’ús i conducció del Vehicle a persones diferents del Client;
 5. conduir, desplaçar o transportar de qualsevol manera el Vehicle fora de la Zona de Servei;
 6. conduir el Vehicle en vies, àrees o recintes no autoritzats o en vies no accessibles al trànsit públic, no pavimentades o que el seu estat pogués suposar un risc de danys per al Vehicle;
 7. conduir sota els efectes de l’alcohol, narcòtics, estupefaents, fatiga o malaltia;
 8. transportar-hi persones o mercaderies amb finalitats comercials o mitjançant contraprestació;
 9. transportar-hi mercaderies o substàncies tòxiques, inflamables i, en general, perilloses i/o que infringeixin les disposicions legals vigents;
 10. participar amb el Vehicle en carreres, concursos o desafiaments de qualsevol naturalesa ni utilitzar el Vehicle per a la realització de pràctiques de conducció;
 11. realitzar cap tipus d’intervenció, modificació, manipulació, reparació o substitució de cap part o accessori del Vehicle;
 12. utilitzar el Vehicle per cometre actes delictius, embrutar, cometre un acte vandàlic o deixar el vehicle en males condicions;
 13. superar el pes, quantitat o volum autoritzat en el permís de conduir o fitxa tècnica del Vehicle;
 14. transportar els Vehicles a bord de qualsevol mitjà de transport terrestre, marítim o aeri;
 15. facilitar o cometre dolosa o negligentment per part del Client furt, robatori i/o actes de vandalisme en relació amb el Vehicle;
 16. no notificar la suspensió, revocació, retirada, etc., del seu permís de conduir;
 17. estacionar el Vehicle fora de la Zona de Terminació;
 18. estacionar el Vehicle en els llocs en què no estigui permès, conforme a la normativa aplicable en la localitat on s’utilitzi;
 19. estacionar el Vehicle fora de la via pública o en recintes privats, o en llocs restringits per a la resta d’usuaris de Muving;
 20. transportar-hi més d’un (1) acompanyant ni cap acompanyant que no reuneixi els requisits sobre acompanyants establerts en les disposicions legals en el lloc i en el moment d’utilització del Servei, incloent-hi els relatius a edat, alçada i ús de casc; i
 21. cedir, subarrendar, llogar, hipotecar, pignorar, vendre o de qualsevol manera donar en garantia o disposar dels Vehicles o de la seva documentació, equipament, eines, accessoris, parts o peces.
 1. Condicions econòmiques
5.1 El Client es compromet a pagar:
 1. La quota pel registre com a Client de MUVING establerta en les Condicions Particulars Locals;
 2. el preu per l’ús del Vehicle es determinarà per la seva durada, mesurada en els minuts o fraccions de minut transcorreguts entre el moment en què el Client iniciï l’ús del Vehicle (premi “Iniciar”) i el moment en què el finalitzi (premi “Acabar”) en l’Aplicació. Aquest preu es calcularà aplicant-hi les tarifes locals (en euros per minut) facilitades al Client en les Condicions Particulars Locals corresponents a la localitat on s’usi el Vehicle. Aquestes tarifes locals estaran disponibles i actualitzades per a la seva consulta en el Lloc Web i en l’Aplicació;
 3. els preus anteriors estaran subjectes, si escau, a les bonificacions o preus especials de les promocions comercials que realitzi MUVING a cada moment, la durada, contingut i abast de les quals seran les establerts per MUVING en cada cas;
 4. els imports estipulats en les Condicions Particulars Locals en el cas de danys als Vehicles, al seu equipament, a les seves eines, als seus accessoris o a la seva documentació, o en el cas de la seva substracció;
 5. els imports corresponents a les despeses, costos, taxes, sancions, càrrecs i multes per qualsevol infracció de les disposicions legals vigents i aplicables, particularment en matèria de trànsit, circulació i seguretat vial, esdevinguts durant el temps en què el Client constés com a usuari dels Vehicles, incloent-hi els relatius al retard en el pagament per part del Client i a les despeses judicials o extrajudicials en què hagués pogut incórrer MUVING com a conseqüència de l’anterior; i
 6. els imports corresponents a les obligacions de pagament de qualsevol naturalesa derivades de l’incompliment dels Termes i Condicions del Servei i de les disposicions legals aplicables a l’ús i conducció dels Vehicles.
5.2 Als imports anteriors se’ls afegirà, quan correspongui, l’Impost sobre el Valor Afegit o impost que el substitueixi, informant al Client de la quantitat total resultant abans de procedir al pagament.
5.3 El Client atorga el seu consentiment perquè MUVING li remeti les factures en format electrònic a l’adreça de correu electrònic registrada. El Client podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment mitjançant notificació expressa al Servei d’Atenció al Client de MUVING.
5.4 Els imports resultants a càrrec del Client es carregaran a la targeta de crèdit o dèbit que aquest hagi comunicat durant el procés de registre. Mitjançant la comunicació de les dades de la seva targeta de crèdit o dèbit, el Client autoritza expressament a l’arrendador perquè hi carregui els crèdits que es reportin a favor de MUVING pel preu de registre, pel preu d’ús i per qualsevol altre concepte.
5.5 El càrrec de la quota pel registre i el preu corresponent a l’ús dels Vehicles es carregaran al Client quan aquest arribi als DEU EUROS (10€) pendents de pagament o, de no assolir-se aquest import, amb periodicitat setmanal.
5.6 El Client haurà d’assegurar-se que disposa de prou saldo en la seva targeta de crèdit o dèbit. En cas que l’entitat de la targeta registrada pel Client rebutgés el pagament, el compte del Client serà suspès temporalment durant el temps que duri l’impagament i serà notificat per a la regularització dels imports pendents i la reactivació del seu compte. Si l’impagament durés més de deu (10) dies, la quantitat deguda pel Client s’incrementarà amb un recàrrec consistent en el 0,1% de la quantitat deguda per cada dia de demora més els interessos legals corresponents que es puguin reportar, en concepte de despeses de gestió. En tot cas, l’impagament de qualsevol quantitat que degui Client facultarà a MUVING a resoldre el contracte amb el Client i a interposar les accions legals que consideri pertinents, incloent-hi la de rescabalament dels danys i perjudicis que li hagués ocasionat l’incompliment del Client.
5.7 Seran considerades infraccions i incompliments greus, i podran ser causa de Baixa, les següents conductes:
 1. La falta de pagament d’un servei.
 2. La falta de pagament de les possibles penalitzacions aplicades per MUVING, derivades d’un mal ús o danys en el vehicle.
 1. Assegurança, robatori i danys en el vehicle
6.1 L’assegurança cobreix danys a tercers.
6.2 El Client és el responsable de tots els danys i desperfectes ocasionats per l’ús del vehicle. A més, també serà responsable de tots els danys si no emplena degudament el comunicat de l’accident o, si escau, la corresponent denúncia per accident o robatori, on han de figurar clarament les dades dels vehicles i conductors implicats i les condicions i circumstàncies en què s’han produït.
6.3 S’exclouen de la cobertura de l’assegurança, essent per tant plena responsabilitat del Client, (i) els danys a persones i coses que ell mateix ocasionés amb dol o negligència; (ii) els danys a persones i coses ocasionats per un conductor diferent del Client; (iii) la pèrdua o els danys als accessoris del vehicle (com són per exemple, el casc, el bagul, els retrovisors, l’entrada USB, etc.); (iv) el robatori o el furt dels objectes personals deixats a l’interior del vehicle; (v) les punxades o rebentades de pneumàtics causades per l’ús del vehicle del Client; (v) així com els danys i perjudicis propis o de tercers que es produeixin com a conseqüència de la conducció del Vehicle de forma contrària a les normes de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
6.4 En general, no quedaran coberts per l’assegurança contractada, i per tant seran plena responsabilitat del Client, qualsevol dany produït per una actuació negligent o dolosa per part del Client, com ara la cura deficient del Vehicle, el seu ús inadequat o il·lícit, les distraccions o la somnolència durant la conducció, els danys causats al vehicle intencionadament o l’ocultació d’un dany causat al vehicle de manera culposa; aquesta és una enumeració descriptiva que no constitueix una llista tancada o numerus clausus de supòsits.
6.5 En cas de culpa, conforme és definida legalment en la normativa de trànsit aplicable, el Client serà responsable dels danys ocasionats al Vehicle, per la qual cosa MUVING l’hi facturarà la quantitat corresponent als danys ocasionats.
6.6 Si MUVING rep una reclamació per danys i perjudicis com a conseqüència d’un accident, sense haver-ne rebut la notificació ni la documentació del Client que estava a càrrec del vehicle en el moment de l’accident, MUVING es reserva el dret de reclamar els costos corresponents a aquesta reclamació, així com de suspendre-li el Servei, sobre la base de l’establert en aquest contracte, a més d’una penalització, d’acord amb les Condicions Particulars Locals aplicables.
6.7 En qualsevol d’aquests supòsits, i en cas d’incompliment o compliment irregular per part del Client de les obligacions indicades en els Termes i Condicions del Servei, i en particular en el cas de falta de diligència, culpa, negligència o mala pràctica, el Client serà personalment i exclusiva responsable dels danys i/o perjudicis que hagi pogut patir el vehicle, els seus ocupants o qualsevol tercer.
6.8 El Client es fa responsable dels danys causats al vehicle durant el seu ús i d’informar a MUVING quan es produïssin, utilitzant els canals facilitats per a tal fi (telèfon, Xat incorporat en l’Aplicació, Lloc Web, WhatsApp, Skype o correu electrònic).
6.9 En aquests casos, el Client autoritza la facturació de les despeses de reparació corresponents o altres costos derivats dels danys incorreguts.
6.10 En el supòsit de robatori, pèrdua, extraviament o abandonament del Vehicle durant el Servei, el Client quedarà obligat a pagar a MUVING l’import que s’estableix en les Condicions Particulars Locals que li siguin aplicables.
 1. Sinistres i infraccions administratives
7.1 En cas de robatori, incendi o actes de vandalisme sobre els Vehicles, el seu equipament, les seves eines, els seus accessoris o la seva documentació, el Client haurà d’informar-ne immediatament al Servei d’Atenció al Client de MUVING i presentar-ne una denúncia davant la policia.
7.2 En cas d’accident, amb o sense contrari, el Client haurà de completar un comunicat d’accident o un comunicat de declaració amistosa normalitzat d’accident de forma completa i amb el màxim possible de detalls, tant respecte dels danys com de les circumstàncies en què aquests s’han produït. El Client signarà i a recollirà la signatura del contrari, si n’hi hagués. Si el contrari es negués a signar-hi, l’arrendatari ha de sol·licitar la presència policial per a l’esclariment dels fets i la realització de l’atestat, ja que en cas contrari es considerarà el Client com a responsable de l’accident.
7.3 En cas de robatori, incendi, vandalisme, accident o danys produïts en els Vehicles per qualsevol altra causa, el Client haurà d’informar-ne immediatament al Servei d’Atenció al Client de MUVING i lliurar-li al més aviat possible el comunicat amistós, l’atestat policial o la denúncia, i en tot cas en un termini no superior a vint-i-quatre (24) hores. No lliurar aquests documents facultarà a MUVING per realitzar un càrrec addicional de CENT EUROS (100 €) al Client, en concepte de despeses de gestió, independentment de quin sigui el valor dels danys que presenti el Vehicle.
7.4 El Client haurà d’actuar de manera diligent per evitar en la mesura del possible els danys als Vehicles i prendre les mesures que resultin útils i convenients per a l’esclariment del sinistre. Això inclou especialment el deure respondre de forma veraç i completa a les preguntes de MUVING relatives a les circumstàncies del sinistre i el deure de no abandonar-ne el lloc fins que se n’hagin pogut realitzar les comprovacions necessàries perquè MUVING pugui valorar el sinistre.
7.5 MUVING, en compliment de les seves obligacions legals i del que es requereix legalment, es reserva el dret d’identificar davant l’administració pública competent el Client que hagi comès una infracció administrativa o un delicte durant la conducció o estacionament dels Vehicles.
7.6 La falta de pagament de les penalitzacions i/o sancions donarà lloc a la suspensió i/o terminació del present Contracte entre el Client i MUVING. A més, MUVING podrà reclamar-li aquests imports, adoptar les mesures que estimi convenients per rescabalar-se dels danys i perjudicis ocasionats i plantejar les accions de reclamació que consideri pertinents en la corresponent jurisdicció.
 1. Modificació dels termes i condicions del Servei
8.1 MUVING podrà modificar els Termes i Condicions del Servei per adaptar-los a les innovacions tecnològiques i a noves necessitats comercials, i també per complir amb la legislació en vigor. Qualsevol modificació dels Termes i Condicions del Servei es publicarà al Lloc Web, indicant-ne la data de l’actualització, i serà notificada al Client mitjançant correu electrònic a l’adreça que ell mateix va facilitar.
8.2 Les modificacions s’entendran acceptades pel Client, després de la notificació expressa realitzada per MUVING, si el Client no s’oposa a les mateixes en un termini de quinze (15) dies naturals, comptats des de l’endemà de la notificació, tret que la normativa vigent exigeixi l’acceptació expressa a aquests canvis, o si el Client continua utilitzant el Servei amb posterioritat a aquesta notificació. Tot això, sense perjudici que el Client pugui donar-se de baixa en qualsevol moment conforme a la clàusula següent.
 1. Durada, baixa, suspensió i terminació
9.1 Durada
9.1.1 Una vegada registrat, el Client estarà vinculat al seu compte i als Termes i Condicions del Servei amb caràcter indefinit, sense perjudici que tant MUVING com el Client puguin resoldre la relació contractual en qualsevol moment conforme s’estableix en la present clàusula.
9.2 Baixa del Servei
9.2.1 El Client podrà donar-se de baixa del Servei en qualsevol moment, enviant un email amb la seva sol·licitud a baja@muving.com. No obstant això, transcorreguts més de catorze (14) dies des del registre i acceptació dels Termes i Condicions del Servei per part del Client, el dret de desistiment del Client no suposarà a la devolució de la quota de registre referida en la clàusula 5.1.a).
9.2.1 El dret de baixa i desistiment del Client no suposarà a la devolució de les quantitats satisfetes corresponents als Serveis que hagin estat prestats, amb independència del moment en què se sol·liciti la baixa del Client (ja sigui abans que transcorrin els catorze [14] dies següents a l’acceptació dels Termes i Condicions o amb posterioritat).
9.2.2 Una vegada completat el procés de baixa del Servei, es desactivarà el compte del Client i el Client no tindrà accés al Servei.
9.3 Suspensió i terminació del Servei
9.3.1 MUVING, per raons comercials o per raons alienes a MUVING, podrà resoldre els Termes i Condicions del Servei i/o deixar de prestar el Servei en qualsevol localitat, notificant degudament al Client amb un termini de preavís de setanta-dues (72) hores.
9.3.2 A més, en cas d’incompliment dels Termes i Condicions del Servei per part del Client, MUVING podrà: (i) suspendre el Servei. En aquest cas, concedirà un termini de set (7) dies al Client per esmenar aquest incompliment o realitzar les al·legacions que consideri convenients; o bé (ii) procedir a la terminació dels Termes i Condicions del Servei, notificant-ho degudament al Client.
 1. Limitació de la responsabilitat
10.1. MUVING no serà responsable dels danys de qualsevol naturalesa que el Client o un tercer puguin patir per l’ús del Servei, i que no siguin directament atribuïbles a casos de dol o negligència greu per part de MUVING.
10.2. No es considerarà un incompliment de les seves obligacions per part de MUVING els canvis que calgui necessàriament aplicar en els horaris, zones de Servei i estacionament o qualsevol procés intern del Servei. Tampoc es considerarà incompliment per part de MUVING qualsevol eventual incidència dels sistemes informàtics, el Lloc Web i l’Aplicació, ni de cap causa imputable als proveïdors, cessionaris, llicenciataris o subcontractistes de MUVING, ni a tercers en general.
10.3 MUVING tampoc no serà responsable de l’incompliment total o parcial de les obligacions causades per causa fortuïta o de força major, incloent-hi actes de les administracions públiques, restriccions administratives o legals a la circulació, disturbis, manifestacions o interrupció de les comunicacions.
 1. Recollida de dades a través dels dispositius
11.1. MUVING utilitza dispositius electrònics que permeten, principalment, monitorizar l’estat, funcionament i moviments dels vehicles per prevenir delictes i analitzar el rendiment del Vehicle. Aquesta informació podrà utilitzar-se durant i després de la finalització de cada ús del Servei, amb l’única finalitat de realitzar l’execució, control i compliment d’aquest Servei i l’anàlisi del rendiment del Vehicle.
11.2. La recollida i ús d’aquesta informació serà tractada de conformitat amb el que es disposa en la Política de Privadesa de MUVING.
 1. Contacte
12.1. A l’efecte de qualsevol tipus de notificació, MUVING designa les següents adreces i formes de comunicació:
Sharing Muving, S.L.O.
Carretera de Fuentebravía 17-1º-1, Edifici Hindustán
11500 El Puerto de Santa María (Cadis)
Telèfon +34 911 985 555
Correu electrònic: help.muving.com
12.2. A més, el Client podrà contactar amb MUVING a través dels canals proporcionats a aquest efecte a través del propi Lloc Web i de l’Aplicació.
 1. Llei aplicable i jurisdicció
13.1. El Servei es regirà pels Termes i Condicions del Servei i, subsidiàriament, per la legislació espanyola comuna vigent.
13.2. Qualsevol controvèrsia que se susciti en relació amb aquest contracte haurà de ser resolta en els jutjats i tribunals que corresponguin, de conformitat amb la normativa aplicable. Quan el Client tingui la condició de comerciant o manqui de domicili jurídic a Espanya, qualsevol controvèrsia que se susciti en relació amb aquest contracte, haurà de ser resolta en els jutjats i tribunals de Madrid capital, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre a les Parts.
CONDICIONS PARTICULARS LOCALS
  CIUTAT
OPERADOR LOCAL
QUOTA D’ALTA (en Euro/IVA inclòs)
PREU PER MINUT D’ÚS (en cèntims d’Euro/IVA inclòs)
Barcelona
Sharing Muving, S.L.O.
Domicili: Calle Los Moros, nº. 32,  Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. nº: B72327000.
25
25
Cadis
Sharing Muving, S.L.O.
Domicili: Calle Los Moros, nº. 32,  Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. nº: B72327000.
25
25
Màlaga
Sharing Muving, S.L.O.
Domicili: Calle Los Moros, nº. 32,  Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. nº: B72327000.
25
25
Madrid
Sharing Muving, S.L.O.
Domicili: Calle Los Moros, nº. 32,  Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. nº: B72327000.
25
25
Sevilla
Sharing Muving, S.L.O.
Domicili: Calle Los Moros, nº. 32,  Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. nº: B72327000.
25
25
El Puerto de Santa María
Sharing Muving, S.L.O.
Domicili: Calle Los Moros, nº. 32,  Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. nº: B72327000.
25
25
Saragossa
Sharing Muving, S.L.O.
Domicili: Calle Los Moros, nº. 32,  Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. nº: B72327000.
25
25
Granada
Sharing Muving, S.L.O.
Domicili: Calle Los Moros, nº. 32,  Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. nº: B72327000.
25
25
València
Sharing Muving, S.L.O.
Domicili: Calle Los Moros, nº. 32,  Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. nº: B72327000.
25
25
Còrdova
Sharing Muving, S.L.O.
Domicili: Calle Los Moros, nº. 32,  Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. nº: B72327000.
25
25
PENALITZACIONS PER MAL ÚS
Concepte
Càrrec €
Reserves sense utilització dela moto (des de la segona, cadascuna)
Abandonar la moto fora de la zona d’ús
5,00
100,00
Pèrdua o deteriorament de la documentació de la moto
20,00
Casc trencat o desaparegut
100,00
Bagul trencat o desaparegut
300,00
Botó de bagul trencat
50,00
Cavallet trencat o desaparegut
300,00
Puny de l’accelerador
200,00
Retrovisors trencats o desapareguts (cadascun)
120,00
Trencament del botó d’arrencada
100,00
Trencament de les manetes de fre (cadascuna)
100,00
Trencament del reposapeus
50,00
Trencament dels parafangs (cadascun)
80,00
Far davanter Trencat
200,00
Pilot del darrere i intermitents (cadascun)
50,00
Trencament del comandament de llums
50,00
Discos de fre malmesos (cadascun)
100,00
Matrícula trencada o despareguda
250,00
Danys i/o trencament a la pantalla d’informació
200,00
Danys al carenat frontal
300,00
Danys a la quilla
300,00
Danys al carenat lateral
300,00
Danys a una llanda
300,00
Danys a la forquilla davantera
600,00
Roda malmesa o desapareguda
250,00
Danys al seient
300,00
Baterias malmeses (cadascuna)
Cost per gestió administrativa de multes
300,00
25,00
Última modificació: 22/12/2017